Onderzoeksmethoden 9e druk
Over de auteurs

Over de auteurs

 

Hennie Boeije is programmaleider Leef- en zorgsituatie van mensen met chronische ziekten en beperkingen bij het NIVEL. In deze functie is ze projectleider van diverse wetenschappelijke projecten die tot doel hebben om de zorg en ondersteuning voor mensen met langdurige gezondheidsproblemen te verbeteren. Ze gebruikt zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden. Hiervoor heeft ze als universitair hoofddocent onderzoeksmethodologie gewerkt aan de Universiteit Utrecht. Ze heeft zowel op bachelor als op (post)masterniveau onderwijs gegeven in kwalitatieve onderzoeksmethoden. Ze heeft vele internationale publicaties geschreven evenals boeken op het terrein van de methodologie.

 

Sophie Bolt is als universitair docent verbonden aan Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij promoveerde in 2012 op een onderzoek naar lichaamsdonatie aan de wetenschap. Haar huidige onderzoek richt zich op het contact tussen nabestaanden van orgaandonoren en de ontvangers van organen. Als docent verzorgt zij verschillende methodencursussen over etnografisch veldonderzoek.

 

Maartje Cobussen heeft een bachelor en master sociologie behaald aan de Radboud Universiteit, waarna zij aan de Universiteit van Amsterdam een tweede master in de sociologie, Migration and Ethnic Studies, voltooide. Zij is werkzaam als onderwijs- en onderzoeksmedewerker bij Sociologie en het onderwijsinstituut Maatschappijwetenschappen van de Radboud Universiteit. Zij doceert methodologie alsook kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Haar wetenschappelijke belangstelling gaat uit naar methoden van dataverzameling en (combinaties van) kwantitatief en kwalitatief onderzoek op het gebied van sociale stratificatie, migratie en intergenerationele overdracht.

 

Liesbeth Hermans is als universitair docent verbonden aan Communicatiewetenschap en het onderzoeksinstituut Behavioural Science Institute aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Verder is ze als associate lector verbonden aan het lectoraat Media & Civil Society, Windesheim, Zwolle. Ze is coördinator van de masteropleiding Media, Journalistiek en Nieuwsgebruik. Als onderzoeker richt ze zich op de gevolgen van hedendaagse ontwikkelingen in de journalistiek binnen de beroepsgroep, zowel op de inhoud als op de veranderende nieuwsgebruiker.

 

Manfred te Grotenhuis is universitair hoofddocent kwantitatieve analysetechnieken bij Sociologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoeksbelangstelling gaat uit naar toepassingen van regressieanalyse, meerniveau-analyse en tegenfeitelijkheidsanalyse. Hij heeft hierover gepubliceerd in onder andere American Journal of SociologyAmerican Sociological ReviewDemography en International Journal of Epidemiology. Hij geeft sinds 1995 les over statistiek en statistische toepassingen in de onderzoekspraktijk op bachelor-, master- en researchmasterniveau. Voor zijn onderwijsverbeteringen ontving hij in 2010 de tweejaarlijkse universitaire onderwijsprijs.

 

Pieter van Groenestijn studeerde communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Na zijn afstuderen in 1997 was hij werkzaam bij diverse marktonderzoekbureaus, waar hij zich bezighield met dataverzameling en analyse. Sinds februari 2002 is hij als onderwijs- en onderzoeksmedewerker werkzaam aan de Radboud Universiteit, in welke functie hij sinds 2006 bij de Faculteit Maatschappijwetenschappen onderwijs verzorgt bij vakken die te maken hebben met methoden en technieken van onderzoek op zowel bachelor- als masterniveau. In de loop der jaren heeft hij zich daarnaast ontwikkeld als specialist op het gebied van webenquêtes.

 

Wim Jansen was tot aan zijn pensionering als docent/onderzoeker verbonden aan de afdeling Methoden & Statistiek en de onderzoeksschool ICS, Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht. Zijn onderzoeks­belangstelling ging uit naar statistische modellen voor sociale stratificatie, sociale mobiliteit en ongelijkheid. In 2015 was hij mederedacteur van een speciaal nummer van Mens & Maatschappij, gewijd aan de evaluatie van een aantal voorspellingen uit 1995 omtrent sociale ongelijkheid in Nederland 20 jaren verder. De laatste jaren houdt hij zich bezig met het ontstaan en de verspreiding van beeld­statistiek in Nederland. Hij publiceerde hierover in een boek en in een aantal kunsthistorische tijdschriften.

 

Mariska Kleemans is als universitair docent verbonden aan Communicatiewetenschap en het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit. In zowel haar onderwijs als onderzoek staat de vraag centraal hoe nieuwsmedia hun berichten beter kunnen afstemmen op kinderen en jongeren. Zij doet daarom voornamelijk kwantitatief onderzoek naar de productie, inhoud en effecten van nieuws. In haar onderzoek kan zij de kennis en vaardigheden die zij heeft opgedaan in de studies onderwijskunde, communicatiewetenschap en de researchmaster Social and Cultural Sciences combineren. Mariska geeft les op zowel bachelor- als (research)masterniveau. Haar onderzoek is gepubliceerd in diverse internationale tijdschriften.

 

Martijn Koster is universitair docent bij Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft jarenlang etnografisch methodenonderwijs gegeven. Hij heeft etnografisch onderzoek gedaan in Nederland en Brazilië naar participatief bestuur, stedelijke ontwikkeling en informele politiek. Vanaf 2016 leidt hij een vergelijkend etnografisch onderzoeksproject naar de rol van informele tussenpersonen (brokers) in participatief stedelijk bestuur in Nederland, Groot-Brittannië, Bolivia en Brazilië.

 

Toon van Meijl is hoogleraar culturele antropologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Voorheen heeft hij ook gewerkt als docent in etnografische methoden van onderzoek. Sinds 1982 heeft hij verspreid over de jaren bijna drie jaar etnografisch veldonderzoek verricht bij de Maori, de inheemse bevolking van Nieuw-Zeeland. Daarnaast heeft hij deelgenomen aan onderzoeksprojecten in andere delen van de Pacific, waaronder Fiji, Tonga en Hawaï. Hij heeft vooral gepubliceerd over de politisering van tradities, eigendomsrechten, de verandering van culturele identiteit en ethische kwesties in etnografisch veldwerk.

 

Jonathan van ’t Riet promoveerde aan de Universiteit Maastricht op een onderzoek naar de effecten van gezondheidsvoorlichting. Momenteel is hij als universitair docent werkzaam bij Communicatiewetenschap van de Radboud Universiteit. Hij geeft onderwijs op het gebied van persuasieve communicatie, ‘entertainment education’ en methodologie en statistiek van communicatiewetenschappelijk onderzoek. Zijn onderzoek richt zich op de effectiviteit van ‘persuasieve communicatie’, communicatie die tot doel heeft om de attitudes en het gedrag van mensen te beïnvloeden. Met name de rol van nieuwe digitale technologie heeft hierbij zijn aandacht en hij publiceerde onlangs over ‘persuasive video games’, ‘exergames’, en ‘location-based advertising’.

 

Michael Savelkoul is universitair docent bij Sociologie van de Radboud Universiteit. Hij verzorgt onderwijs op het gebied van statistiek en thema’s als maatschappelijke vooroordelen en sociaal kapitaal. Zijn onderzoeksinteresse gaat over de invloed van etnische diversiteit op indicatoren van sociale cohesie, zoals vooroordelen, sociaal kapitaal, interetnisch contact en radicaal rechts stemgedrag. Zijn onderzoek is onder andere verschenen in vooraanstaande tijdschriften als European Sociological Review, Journal of Ethnic and Migration Studies, Social Science Research en Quality & Quantity.

 

Gabi Schaap is universitair docent bij Communicatiewetenschap van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zijn onderzoeksinteresses omvatten de impact van digitale media op hoe we denken en voelen, de gevolgen van informatieoverload en de verschillende verschijningsvormen van journalistiek en haar effecten. Over deze onderwerpen publiceert hij in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften. Hij geeft onderwijs op bachelor- en masterniveau over nieuws en journalistiek, digitale media, informatieverwerkingsprocessen en allerlei methoden, zoals experimenten, kwalitatieve analyse en natuurlijk inhoudsanalyse. Daarnaast begeleidt hij vele master- en researchmasterscripties van diverse methodologische pluimage.

 

Peer Scheepers is hoogleraar methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek bij Sociologie aan de Radboud Universiteit. Hij is gekozen lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen alsook van Academia Europaea. Hij heeft een groot aantal publicaties verzorgd in vooraanstaande (inter)nationale tijdschriften op het gebied van sociologie, communicatiewetenschap, politicologie, psychologie en de medische wetenschap. Hij heeft methodologisch onderwijs voor studenten van diverse vakgebieden verzorgd. Hij heeft meer dan 30 PhD-kandidaten succesvol naar een promotie begeleid. Hij behoorde in de periode 2001-2010 tot de meest geciteerde wetenschappers ter wereld in de algemene sociale wetenschappen.

 

Hans Schmeets is senior onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Als programmamanager geeft hij leiding aan diverse statistische onderzoeksthema’s, in het bijzonder sociale cohesie, welzijn, belevingen van burgers, politiek, religie, en veiligheid. Daarnaast is hij als bijzonder hoogleraar sociale statistiek verbonden aan de Faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit van Maastricht. Naast methoden over steekproefonderzoek, liggen zijn interesses op de terreinen politieke participatie, kwaliteit van verkiezingen, sociale cohesie, sociaal kapitaal, religie, minderheden en welzijn. Tevens beoordeelt hij verkiezingen voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) op basis van de bevindingen van internationale waarnemers.

 

Hilde Tobi is universitair hoofddocent aan Wageningen Universiteit. Hiervoor heeft zij gewerkt binnen de farmaco-epidemiologie (RuG), tandheelkunde (ACTA), klinische epidemiologie en biostatistiek (VU) en onderwijskunde (Universiteit Twente). Zij geeft al meer dan 25 jaar onderwijs in onderzoeksmethoden en data-analyse. Later is daar onderwijs in onderzoeksethiek bij gekomen. Als methodoloog en statisticus heeft zij bijgedragen aan onder andere medisch, sociaalwetenschappelijk en omgevingswetenschappelijk onderzoek en vele publicaties in vooraanstaande (inter)nationale tijdschriften. Daarnaast heeft zij gepubliceerd over methodologie en data-analyse. Zij is expert op het gebied van methodologie voor interdisciplinair onderzoek en doet, vaak samen met promovendi, onderzoek op dit terrein.

 

Jesper Tijmstra studeerde zowel psychologie als filosofie aan de Universiteit Utrecht. Na zijn studies promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op psychometrisch onderzoek naar het evalueren van modelassumpties in de context van de itemresponstheorie. Hij is als universitair docent verbonden aan de Universiteit van Tilburg, waar hij doceert voor de Faculteit Sociale Wetenschappen en waar hij psychometrisch onderzoek verricht. In zijn onderzoek richt hij zich met name op het ontwikkelen van methoden voor het schatten en evalueren van statistische modellen uit de itemresponstheorie, met toepassingen die gelinkt zijn aan onder andere de psychologie en de onderwijskunde.

 

Liesbet Veenstra-van Dijk is als docent verbonden aan het onderwijsinstituut Maatschappijwetenschappen van de Radboud Universiteit. Liesbet is onderwijskundige en promoveerde op een onderzoek naar activerend onderwijs in hoorcolleges. Sindsdien werkt zij als docent statistiek en onderzoeksmethoden binnen de Sociale Wetenschappen. Liesbet heeft ruim 20 jaar onderwijservaring en gaf onderwijs aan studenten en promovendi van verschillende opleidingen en op uiteenlopende niveaus. Zij ontving meerdere prijzen voor de excellente kwaliteit van haar onderwijs.

 

Ruud Zaalberg is gepromoveerd in de sociale psychologie en als docent onderzoeksmethodologie en statistiek werkzaam aan Wageningen Universiteit. Zijn huidige onderwijs is gericht op het ontwerpen van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek alsook op het correcte gebruik van multivariate statistische technieken. Hij heeft bijzondere belangstelling voor multipele mediatie, modererende mediatie en multigroeppadanalyse. Zijn onderzoeksinteresses gaan uit naar het meten van latente constructen in een crossculturele context, humane emotie, percepties en efficiënte communicatie met betrekking tot overstromingsrisico’s. Publicaties op bovenstaande onderzoeksdomeinen zijn voornamelijk gebaseerd op experimentele en crosssectionele ontwerpen met vragenlijsten en observaties als belangrijkste kwantitatieve dataverzamelingsmethoden.

 

In het onderstaande overzicht staan de auteurs die betrokken waren bij de 8e druk en nu betrokken zijn bij de 9e druk.

 

Hoofdstuk

 

Auteurs 8e druk

Auteurs 9e druk

1

Sociaalwetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke integriteit

’t Hart

Boeije

Hox

Kooistra

Scheepers

Tobi

Boeije

2

Het onderzoeksplan

De Goede

Boeije

’t Hart

Tobi

Scheepers

Boeije

3

Benaderingen van onderzoek

Tijmstra

Boeije

Cobussen

Kampen

Scheepers

Tijmstra

4

Theorieën, hypothesen en operationalisaties

Tijmstra

Jansen

Hox

voorheen hoofdstukken

4 en 5

Scheepers

Jansen

Savelkoul

Tijmstra

5

Grootschalig veldonderzoek

’t Hart

Snijkers

voorheen

hoofdstuk 7

Scheepers

Te Grotenhuis

Van Groenestijn

6

Het experiment

Hox

De Goede

Boeije

Veenstra

Zaalberg

Kleemans

Van ’t Riet

7

Etnografisch veldonderzoek

Boeije

voorheen

hoofdstuk 8

Van Meijl

Koster

Boeije

Bolt

8

Inhoudsanalyse

Nieuw

Schaap

Kleemans

Hermans

9

Gebruik van bestaande gegevens

Jansen

Jansen

Tobi

Schmeets

Eindredactie

 

Boeije

’t Hart

Hox

Scheepers

Tobi

Boeije

 

 

 

 

 

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.